OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

 

Podpisem „PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období (pro část zdaňovacího období)“ potvrzuje zaměstnanec zaměstnavateli, že u něj na určité období uplatňuje nezdanitelné částky a slevy na dani.

Zaměstnavatel uplatněné slevy použije při výpočtu daně ze mzdy. 

Na stejné období (jeden kalendářní měsíc, několik měsíců nebo rok), může zaměstnanec podepsat PROHLÁŠENÍ pouze u jednoho zaměstnavatele. 


 Vzor pro vyplnění …

První tabulka slouží pro vyplnění identifikačních údajů poplatníka (zaměstnance) a plátce (zaměstnavatele). V případě, že se jedná o poplatníka nerezidenta ČR, je nutné vyplnit další požadované údaje vztahující se k průkazu totožnosti, identifikaci pro daňové účely, státu, který průkaz vydal, a státu, jehož je poplatník daňovým rezidentem.

 

(Daňový rezident je takový daňový poplatník, jehož příjmy ze všech jeho zdrojů na území domácí země i ze zahraničí podléhají zdanění v domovské zemi – tj. Česká republika).

Většinou se jedná o ty, kteří mají na území státu, kde dojde k zaplacení daně bydliště (nebo se v zemi zdržují déle než 183 dní v kalendářním roce). Daňový rezident má tedy tzv. neomezenou daňovou povinnost a musí ke zdanění přiznat veškeré své příjmy (celosvětové). Přitom však není rozhodující, kdo příjmy vyplácí, zda jsou vypláceny v dané zemi, nebo v zahraničí a ani to, kde je činnost vykonávána.

Naopak daňový nerezident má omezenou daňovou povinnost a platí pouze příjmy z tuzemských zdrojů.)

 

  • Příklad vyplnění formuláře zaměstnance Jana Nováka, který nastoupil k zaměstnavateli  v březnu 2019 a do 30 dnů od nástupu podepsal prohlášení k dani. Jedná se o rezidenta ČR, vyplňuje tedy pouze identifikační údaje poplatníka a plátce. 

 


  • Pan Novák uplatňuje základní slevu na poplatníka a základní slevu na invaliditu. Předložil zaměstnavateli rozhodnutí OSSZ o přiznání nároku na invalidní důchod prvního stupně z roku 2013 a doklad o jeho výplatě (nárok tímto trvá). Slevy se uplatní „křížkem“.

 


  • Pan Novák dále uplatňuje daňové zvýhodnění na své dvě vyživované děti. Jedná se o daňové zvýhodnění na první dítě - zletilého studujícího syna Karla (doloženo potvrzením o studiu) a daňové zvýhodnění na třetí dítě na nezletilého syna Pavla. Nárok na daňové zvýhodnění na druhé dítě na zletilou studující dceru Alenu uplatňuje manželka, Kristina Nováková. Pan Novák daňové zvýhodnění na dceru neuplatňuje, doklad o studiu není třeba dokládat. Je nutno však předložit potvrzení vystavené zaměstnavatelem manželky o jejím uplatnění daňového zvýhodnění – musí souhlasit s panem Novákem a to takzvaně zrcadlově tj. Karel N, Alena 2, Pavel N).

 

  • Předložit potvrzení vystavené zaměstnavatelem manželky/manžela o jejím/jeho uplatnění daňového zvýhodnění na dítě, které musí souhlasit takzvaně zrcadlově je nutno doložit u všech Vašich dětí (nikoliv pouze podle vzoru pana Nováka).

 

  • Stejně tak pokud uplatňuje daňové zvýhodnění Váš manžel/manželka, vystaví Vám pro něho/ní potvrzení Váš zaměstnavatel (pro klienty naše kancelář).

Prohlášení poplatníka

 


  • Ve společně hospodařící domácnosti vyživuje uplatňované děti i jiná osoba (manželka), je tedy nutné vyplnit následující tabulku – Prohlášení o současném uplatnění/neuplatnění vyživovaných dětí a údaje o další osobě ve společně hospodařící domácnosti, včetně údajů o jejím zaměstnavateli.

Prohlášení poplatníka

 


  • V podpisové části se doplní podpisy poplatníka a osoby, která údaje ověřila (většinou mzdová účetní nebo personalista). Pokud se bude jednat o elektronickou formu tiskopisu, podepisuje se zaručeným elektronickým podpisem).

Prohlášení poplatníka

 


  • Poslední část tiskopisu je věnována změnám v průběhu zdaňovacího období. U Nováků došlo v průběhu období ke změně v uplatňování daňového zvýhodnění. Prostřední dítě (dcera Alena) v červnu odmaturovala a 10. července nastoupila do zaměstnání. Pan Novák včas oznámil změnu svému zaměstnavateli, který vystavil pro zaměstnavatele manželky Kristíny Novákové nové potvrzení o uplatnění daňového zvýhodnění panem Novákem.

 


  • Dochází nejen ke změně v počtu uplatňovaných dětí, ale také v jeho výši. Dcera Alena ukončila v měsíci červnu studium maturitou, v měsíci červenci ještě čerpala poslední prázdniny (za splnění podmínky, kdy po celý měsíc nevykonávala výdělečnou činnost zakládající účast na nemocenském pojištění ani neměla nárok na podporu v nezaměstnanosti). Změna se zaměstnavateli nahlásí do konce měsíce, ve kterém nastala nebo v němž o ní bylo rozhodnuto.

 

 


Zaměstnanec může uplatnit dosud neuplatněné daňové slevy ještě po skončení zdaňovacího období, tj. do 15. února následujícího roku. K tomuto účelu je možné podepsat nový tiskopis, označit „XD“ a uvést zde příslušnou dodatečně uplatněnou slevu spolu s vyčíslením měsíců, za které je dodatečně uplatněna. Např. „XD“ 9–12. Tiskopis se přiloží k tiskopisu „ŽÁDOST o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění“.

Dodatečně uplatněnou slevu na dani je rovněž možné doplnit do již vyplněného řádného tiskopisu Prohlášení k dani. Opět se v příslušném řádku využije označení „XD“ a vyčíslí příslušný počet měsíců. Tento postup je stanoven pouze pro dodatečně uplatněné slevy po skončení zdaňovacího období. Změny, které nastanou v průběhu roku, se řádně uplatní a zaznamenají do změnové tabulky.


Soubory je stažení:

PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období (pro část zdaňovacího období)

PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období (pro část zdaňovacího období) - INTERAKTIVNÍ

Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - INTERAKTIVNÍ

Neotevírejte interaktivní pdf přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk. 

Info / Blog

Archív