Ξ Zásady zpracování osobních údajů podle nařízení EU 2016/679 (GDPR) 

V rámci těchto zásad firma Marek Rotschein, sídlo: Havelkova 93/25, 625 00 Brno, IČ: 18565387, DIČ: CZ7112073826, registrace: Magistrát města Brna MMB/0457363/2016 informuje o zpracovávání osobních údajů fyzických osob při poskytování svých služeb a při kontaktu s potenciálními a budoucími partnery firmy. Tyto zásady řeší zpracování osobních údajů zákazníků, partnerů a návštěvníků internetových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči firmě Marek Rotschein. 

Zpracování osobních údajů ve firmě Marek Rotschein, které se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (subjektu údajů) považujeme za svoji prioritu. Specifikům, která se týkají osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců firmy Marek Rotschein či externích spolupracovníků firmy Marek Rotschein se věnují samostatné zásady zpracování osobních údajů. 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o správci osobních údajů:

firma: Marek Rotschein

sídlo: Havelkova 93/25, 625 00 Brno

provozovna: Pražákova 510/51, 619 00 Brno

IČ: 18565387

DIČ: CZ7112073826

registrace: Magistrát města Brna MMB/0457363/2016 

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ  

I. Plnění zákonných povinností 

Osobním údajem jsou jakékoli informace, které umožňují identifikovat fyzickou osobu (dále „Subjekt údajů“).

V souvislosti s poskytováním našich služeb dochází ke zpracování osobních údajů Subjektu údajů z důvodu plnění zákonných povinností a pro naplnění oprávněného zájmu Správce.

Poskytnutí a zpracování takových dat Subjektu údajů je povinné a bez jejich poskytnutí k těmto účelům by nebyla spolupráce subjektů možná.

Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas a zpracování z důvodu plnění smlouvy. 

Jedná se především o následující činnosti:

• kroky které vedou k uzavření a následnému plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je samotný Subjekt údajů, včetně realizace administrativních kroků před vlastním uzavřením smlouvy mezi Subjektem údajů a Správcem.

• údaje nezbytné pro plnění povinností Správce, např. daňové povinnosti, účely stanovené zvláštními předpisy pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány. 

II. Zpracování osobních údajů vyžadujících souhlas subjektu  

Zpracování těchto údajů nemá oporu v plnění zákonných povinností či ochraně oprávněných zájmů Správce, ale slouží k průběžnému zkvalitňování služeb Správce, pro tvorbu cenových nabídek, poskytování technické nebo odborné podpory a informovat Subjekty údajů o školeních nebo atraktivních nabídkách Správce. Tyto údaje jsou zpracovávány výhradně v případě udělení souhlasu a budou uchovávány pouze po dobu platnosti tohoto souhlasu. 

III. Zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje chráníme jako oko v hlavě a nikomu třetímu je neprodáme! 

  • Osobní údaje zpracovává Správce, v opodstatněných případech však mohou zpracovávat údaje pro Správce i Zpracovatelé, smluvní partneři firmy Marek Rotschein např. dodavatelé softwaru, externí spolupracující subjekty, smluvní poskytovatelé internetových služeb či přepravní společnosti. Vždy však pouze na základě Zpracovatelské smlouvy. 
  • Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro naplnění činností po dobu nutnou k jejich dosažení, po dobu stanovenou právními předpisy nebo po dobu dle souhlasu Subjektu údajů. Po této době budou skartovány podle vnitřního skartačního řádu firmy. 
  • Zpracování osobních údajů provádí Správce a Zpracovatel. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle firmy Marek Rotschein, jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce nebo Zpracovatele. Ke zpracování je využívána výpočetní technika i manuální manipulace s osobními údaji v listinné podobě. Firma Marek Rotschein prohlašuje, že tato zpracování probíhají za dodržení veškerých bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Z těchto důvodů Správce nastavil interními předpisy a realizací fyzickou taková technickoorganizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo náhodnému přístupu k osobním údajům Subjektu údajů, jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat podle platných interních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.  

Přehled Zpracovatelů: 

IV. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Firma Marek Rotschein využívá cloudové služby či datové služby (úložiště údajů) příslušných dodavatelů zásadně umístěných na území EU. K předávání vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana vašich osobních údajů. 

V. Webtracking (sledování na webových stránkách) 

Firma Marek Rotschein používá pro svoji propagaci webovou stránku https://www.ucetni-kancelar.eu/. 

Firma Marek Rotschein prohlašuje, že nepoužívá pro sledování chování návštěvníků žádné analytické či jiné nástroje, které by mohli vést k identitě jakéhokoli Subjektu údajů z řad návštěvníků webové stránky. 

VI. Vaše práva 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů, došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 

Právo na:

  • získání opisu osobních údajů
  • opravu osobních údajů
  • výmaz osobních údajů
  • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

Tyto informace jsou poskytovány prostřednictvím kontaktní osoby:

Marek Rotschein

e-mail: marek@rotschein.cz

tel.: +420 602 792 058

VII. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů 

Na vaše žádosti, ohledně uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez odkladu ve lhůtě maximálně do 30 dnů od obdržení žádosti. Tato lhůta se však v případě potřeby může prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, Vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

Odkazy na legislativu

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017.

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017.

Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail: marek@rotschein.cz nebo se zeptat na naši telefonní lince +420 602 792 058.

V Brně, dne 25.05.2018